Artykuł sponsorowany

Jakie informacje powinny się znaleźć w akcie notarialnym?

Jakie informacje powinny się znaleźć w akcie notarialnym?

Akt notarialny to dokument sporządzany przez notariusza, który potwierdza prawdziwość i zgodność z prawem zawartych w nim informacji. Jego ważność ma kluczowe znaczenie dla wielu transakcji prawnych, a jego brak może prowadzić do poważnych konsekwencji. W niniejszym artykule przyjrzymy się, jakie informacje powinny się znaleźć w akcie notarialnym oraz kiedy należy go sporządzić.

Podstawowe informacje o akcie notarialnym

Akt notarialny jest dokumentem sporządzanym przez notariusza na piśmie, który zawiera szczegółowe dane dotyczące stron uczestniczących w danej czynności prawnej oraz treść tej czynności. Notariusz, jako osoba zaufania publicznego, ma obowiązek sprawdzić tożsamość stron, ich zdolność do czynności prawnych oraz zgodność czynności z przepisami prawa. Akt notarialny posiada moc urzędową i jest dowodem na dokonanie określonej czynności prawnej.

Informacje zawarte w akcie notarialnym

W akcie notarialnym muszą być zawarte dane identyfikacyjne stron uczestniczących w czynności prawnej. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. W przypadku osób fizycznych są to imię, nazwisko, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego oraz adres zamieszkania. W przypadku osób prawnych konieczne jest podanie nazwy, formy prawnej, adresu siedziby oraz numeru KRS. Akt notarialny powinien precyzyjnie określać przedmiot czynności prawnej, do której się odnosi. Może to być na przykład sprzedaż nieruchomości, ustanowienie hipoteki czy też założenie spółki. W przypadku nieruchomości konieczne jest podanie jej dokładnego opisu, lokalizacji oraz numeru ewidencyjnego. W akcie notarialnym musi zostać zawarta treść czynności prawnej, którą strony mają zamiar wykonać. Obejmuje to m.in. oświadczenia woli stron, warunki umowy czy też inne istotne postanowienia. Akt notarialny musi zawierać datę i miejsce jego sporządzenia. Miejsce to zazwyczaj jest siedzibą kancelarii notarialnej. Na końcu aktu notarialnego muszą się znaleźć podpisy stron oraz notariusza, który dokument sporządził. 

Sytuacje, w których wymagany jest akt notarialny

Istnieje wiele sytuacji, w których przepisy prawa wymagają sporządzenia aktu notarialnego. Należy do nich między innymi sprzedaż nieruchomości, ustanowienie hipoteki, założenie spółki z o.o. czy spółki akcyjnej, a także spadkodawstwo czy darowizna. Warto pamiętać, że brak wymaganego aktu notarialnego może skutkować nieważnością czynności prawnej, co może prowadzić do poważnych konsekwencji dla stron. Podsumowując, akt notarialny to niezbędny element wielu transakcji prawnych, który gwarantuje ich zgodność z prawem i bezpieczeństwo stron. Warto zwrócić uwagę na obowiązek sporządzenia takiego dokumentu w określonych sytuacjach oraz na zawarcie weń wszystkich niezbędnych informacji, aby uniknąć ewentualnych problemów prawnych.

Dlaczego warto korzystać z usług Kancelarii Notarialnej Notariusz Laury Ferorelli?

Kancelaria Notarialna Notariusz Laury Ferorelli oferuje swoim klientom kompleksowe usługi notarialne, dzięki czemu można załatwić wszystkie sprawy związane z dokumentami prawnymi w jednym miejscu. Wśród usług świadczonych przez kancelarię znajdują się między innymi sporządzanie aktów notarialnych, sporządzanie poświadczeń, przeprowadzanie licytacji, a także udzielanie porad prawnych. Taka różnorodność usług sprawia, że klient może liczyć na wsparcie nie tylko w przypadku standardowych czynności, ale również w sytuacjach nietypowych czy bardziej skomplikowanych.